Dagbesteding & re-integratie
De Iepenhoeve

Onze werkwijze

Heb je een zorgvraag, meld je aan! We zullen je dan uitnodigen voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. Dan gaan we samen met jou en je mentor/ begeleider de zorgvraag formuleren. Hierna kun je er even rustig over nadenken.

Voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst biedt Zorgerf De Iepenhoeve de deelnemer informatie aan over tenminste de volgende punten:
 • De vorm van dagbesteding die De Iepenhoeve kan bieden.
 • De financiering van de dagbesteding.
 • Het vervoer.
 • De procedure rond het opstellen van een zorgplan.
 • De huisregels.
 • De algemene voorwaarden.

Tijdens het intakegesprek gaat Zorgerf De Iepenhoeve na of de deelnemer en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger de schriftelijke informatie heeft begrepen.

Tot stand komen van de overeenkomst

 1. Zorgerf De Iepenhoeve doet op basis van de intake een aanbod aan de bewoner/deelnemer waarin de te leveren begeleiding bij wonen en bij dagbesteding en alle te leveren diensten nauwkeurig zijn beschreven.
 2. De overeenkomst komt tot stand wanneer de deelnemer en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger het aanbod van Zorgerf De Iepenhoeve aanvaardt en de overeenkomst ondertekend.
 3. De overeenkomst bevat in ieder geval:
 • Een verwijzing naar de (geïndiceerde) afgesproken begeleiding;
 • Het op te stellen ondersteuningsplan maakt deel uit van de overeenkomst;
 • Een specificatie van de kosten;
 • Een regeling betreffende toestemming voor gebruik van gegevens van de deelnemer voor verplichte meting van kwaliteitsindicatoren en controles zoals verlangd wordt bij contractering van zorgverzekeraars in overeenstemming met de geldende regels;
 • In geval van WMO en Jeugdwet werken wij samen met de stichting Heemz.org, zij leveren de contracten aan.

Tot stand komen van het ondersteuningsplan

 1. Zorgerf De Iepenhoeve stelt in samenspraak met de deelnemer en/of vertegenwoordiger een ondersteuningsplan op.
 2. Uiterlijk 6 weken na aanvang van de begeleiding bij dagbesteding legt Zorgerf De Iepenhoeve het opgestelde ondersteuningsplan ter instemming voor aan de deelnemer en/of zijn vertegenwoordiger.
 3. Het ondersteuningsplan wordt van kracht na instemming van de deelnemer en/of zijn vertegenwoordiger.
 4. De Iepenhoeve en de deelnemer ondertekenen het ondersteuningsplan.
 5. Het ondertekende ondersteuningsplan blijft gedurende de looptijd van de overeenkomst ter beschikking van de deelnemer en zijn vertegenwoordiger.

Doel en inhoud van het ondersteuningsplan

 1. Het ondersteuningsplan heeft tot doel de deelnemer zinvol te ondersteunen in de dagelijkse activiteiten waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de wensen en mogelijkheden van de deelnemer.
 2. Het ondersteuningsplan beschrijft met welk doel de deelnemer werkt, wat de mogelijkheden en wensen van deelnemer zijn.
 3. In het ondersteuningsplan wordt vastgelegd:
 • Wie welke activiteiten met de deelnemer uitvoert, op welke momenten en met welke regelmaat.
 • Wie bij Zorgerf De Iepenhoeve het aanspreekpunt is voor de deelnemer.
 • Welke familieleden van de deelnemer of anderen bij de begeleiding worden betrokken of over de dienstverlening worden geïnformeerd en hoe dat plaatsvindt.
 • De momenten van evaluatie van het ondersteuningsplan.

Naleving van het ondersteuningsplan

 1. Zorgerf De Iepenhoeve voert de begeleiding uit volgens de afspraken in het ondersteuningsplan.
 2. Als Zorgerf De Iepenhoeve de afgesproken begeleiding niet kan verlenen stelt Iepenhoeve de deelnemer daarvan meteen in kennis. Als de deelnemer de afgesproken begeleiding niet kan ontvangen stelt de deelnemer De Iepenhoeve hiervan meteen in kennis.
 3. Het ondersteuningsplan wordt minimaal 1x per jaar in samenspraak met de deelnemer en zijn vertegenwoordiger geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De deelnemer kan verzoeken om tussentijdse evaluatie. De evaluatie en bijstellingen worden schriftelijk vastgelegd. De eerste evaluatie vindt plaats binnen 6 maanden na instemming van de deelnemer met het ondersteuningsplan of eerder als nodig is.
 4. Als de deelnemer geen begeleiding kan of wil ontvangen voor een bepaalde periode meldt de deelnemer dit uiterlijk 48 uur van te voren aan Zorgerf De Iepenhoeve. Doet hij dit niet brengt De Iepenhoeve kosten in rekening aan de deelnemer. Deze kosten staan gelijk aan het tarief vastgelegd in de overeenkomst.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

Telefoon: 06 187 527 24
E-mail: info@iepenhoeve.nl

Adres

Zuiderweg 8
1761 LM Anna Paulowna

Telefoon: 06 187 527 24
E-mail: info@iepenhoeve.nl
Volg ons op Facebook

Meer info?

Wil je meer informatie over de mogelijkheden van onze dagbesteding? Neem gerust contact met ons op.

Direct contact opnemen!