Dagbesteding & re-integratie
De Iepenhoeve

Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid
 2. Bekendmaking Algemene voorwaarden
 3. Afwijken van de algemene voorwaarden
 4. Duidelijke informatie
 5. Intakegesprek
 6. Het tot stand komen van de overeenkomst
 7. Het tot stand komen van het ondersteuningsplan
 8. Doel en inhoud van het ondersteuningsplan
 9. Naleving van het ondersteuningsplan
 10. Vervoer
 11. Privacy
 12. Bewaren van gegevens
 13. Gegevensverstrekking en verlening van inzage door De Iepenhoeve aan derden
 14. Kwaliteit
 15. Veiligheid
 16. Afstemming
 17. Incidenten
 18. Medicatiebeleid
 19. Zorg voor persoonlijke eigendommen
 20. Verplichtingen Deelnemer
 21. Betaling
 22. Beëindiging overeenkomst
 23. Opzegging algemeen
 24. Klachtenregeling


Definities

Bewoner/Deelnemer: De natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder, in dit geval De Iepenhoeve
Vertegenwoordiger: De wettelijk vertegenwoordiger van de deelnemer of, indien er geen wettelijk vertegenwoordiger is, de natuurlijke persoon die door de deelnemer gemachtigd is om in zijn plaats op te treden.
Zorgaanbieder: De (rechts)persoon die de zorg verleent.


1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de bewoner deelnemer en de Iepenhoeve gesloten overeenkomst (hierna te noemen overeenkomst) met betrekking tot wonen/ dagbesteding op de Iepenhoeve.
2. Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van wettelijke regelingen.


2. Bekendmaking algemene voorwaarden.

1. De algemene voorwaarden worden gepubliceerd op de website.
2. Op verzoek van de deelnemer licht De Iepenhoeve de algemene voorwaarden mondeling toe.


3. Afwijken van de algemene voorwaarden

1. De Iepenhoeve kan niet afwijken van de algemene voorwaarden, tenzij dat uitdrukkelijk is overeengekomen met de deelnemer en de afwijking niet in diens nadeel is.
2. Afwijkingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen.


4. Duidelijke informatie

1. Als De Iepenhoeve de deelnemer informatie verschaft, doet De Iepenhoeve dit op een voor de deelnemer geschikt niveau en zorgt De Iepenhoeve dat de deelnemer de informatie heeft begrepen.
2. Als De Iepenhoeve de informatie elektronisch verschaft, vergewist De Iepenhoeve zich ervan dat de deelnemer deze informatie kan ontvangen.
3. Als het belang van de deelnemer dit vereist, verstrekt De Iepenhoeve de betreffende informatie aan de vertegenwoordiger van de deelnemer.
4. De Iepenhoeve zorgt dat de deelnemer of zijn vertegenwoordiger gedurende de looptijd van de overeenkomst voldoende geïnformeerd blijft over voor hem relevante aangelegenheden aangaande de uitvoering van de overeenkomst.


5. Intake

1. Voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst biedt De Iepenhoeve de bewoner/deelnemer informatie aan over tenminste de volgende punten:
- De vorm van wonen die de Iepenhoeve kan bieden.
- De vorm van dagbesteding die De Iepenhoeve kan bieden.
- De financiering van het wonen.
- De financiering van de dagbesteding
- Het vervoer
- De procedure rond het opstellen van een zorgplan.
- De huisregels
- De algemene voorwaarden.
2. Tijdens het intakegesprek gaat De Iepenhoeve na of de deelnemer en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger de schriftelijke informatie heeft begrepen.


6. Tot stand komen van de overeenkomst

1. De Iepenhoeve doet op basis van de intake een aanbod aan de bewoner/deelnemer waarin de te leveren begeleiding bij wonen en bij dagbesteding en alle te leveren diensten nauwkeurig zijn beschreven.
2. De overeenkomst komt tot stand wanneer de bewoner/deelnemer en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger het aanbod van De Iepenhoeve aanvaardt en de overeenkomst ondertekent.
3. De overeenkomst bevat in ieder geva:
- Een verwijzing naar de (geïndiceerde) afgesproken begeleiding,
- Het op te stellen ondersteuningsplan maakt deel uit van de overeenkomst,
- Een specificatie van de kosten,
- Een regeling betreffende toestemming voor gebruik van gegevens van de deelnemer voor verplichte meting van kwaliteitsindicatoren en controles zoals verlangd wordt bij contractering van zorgverzekeraars in overeenstemming met de geldende regels.


7. Tot stand komen van het ondersteuningsplan

1. De Iepenhoeve stelt in samenspraak met de bewoner/deelnemer en/of vertegenwoordiger een ondersteuningsplan op.
2. Uiterlijk 6 weken na aanvang van de begeleiding bij dagbesteding legt De Iepenhoeve het opgestelde ondersteuningsplan ter instemming voor aan de bewoner/deelnemer en/of zijn vertegenwoordiger.
3. Het ondersteuningsplan wordt van kracht na instemming van de bewoner/deelnemer en/of zijn vertegenwoordiger.
De Iepenhoeve en de bewoner/deelnemer ondertekenen het ondersteuningsplan.
Het ondertekende ondersteuningsplan blijft gedurende de looptijd van de overeenkomst ter beschikking van de deelnemer en zijn vertegenwoordiger.


8. Doel en inhoud van het ondersteuningsplan

1. Het ondersteuningsplan heeft tot doel de bewoner/deelnemer zinvol te ondersteunen in de dagelijkse activiteiten waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de wensen en mogelijkheden van de deelnemer.
2. Het ondersteuningsplan beschrijft met welk doel de bewoner/deelnemer werkt, wat de mogelijkheden en wensen van bewoner/deelnemer zijn.
3. In het ondersteuningsplan wordt vastgelegd;
- Wie welke activiteiten met de bewoner/deelnemer uitvoert, op welke momenten en met welke regelmaat.
– Wie bij De Iepenhoeve het aanspreekpunt is voor de bewoner/deelnemer
– Welke familieleden van de bewoner/deelnemer of anderen bij de begeleiding worden betrokken of over de dienstverlening worden geïnformeerd en hoe dat plaatsvindt.
– De momenten van evaluatie van het ondersteuningsplan.


9. Naleving van het ondersteuningsplan

1. De Iepenhoeve voert de begeleiding uit volgens de afspraken in het ondersteuningsplan.
2.Als De Iepenhoeve de afgesproken begeleiding niet kan verlenen stelt Iepenhoeve de bewoner/deelnemer daarvan meteen in kennis. Als de bewoner/deelnemer de afgesproken begeleiding niet kan ontvangen stelt de bewoner/deelnemer De Iepenhoeve hiervan meteen in kennis.
3.Het ondersteuningsplan wordt minimaal 1x per jaar in samenspraak met de bewoner/deelnemer en zijn vertegenwoordiger geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De bewoner/deelnemer kan verzoeken om tussentijdse evaluatie. De evaluatie en bijstellingen worden schriftelijk vastgelegd. De eerste evaluatie vindt plaats binnen 6 maanden na instemming van de deelnemer met het ondersteuningsplan of eerder als nodig is.
4. Als de bewoner/deelnemer geen begeleiding kan of wil ontvangen voor een bepaalde periode meldt de deelnemer dit uiterlijk 48 uur van te voren aan De Iepenhoeve. Doet hij dit niet brengt De Iepenhoeve kosten in rekening aan de deelnemer. Deze kosten staan gelijk aan het tarief vastgelegd in de overeenkomst.


10. Vervoer

Indien u binnen uw indicatie beschikt over een vervoersindicatie, kunt u dit of zelf regelen met een vervoerder, of dit via De Iepenhoeve laten lopen. Wij komen de deelnemer dan ophalen en brengen de deelnemer weer thuis. Het vervoer van De Iepenhoeve kan geregeld worden in de ochtend en aan het eind van de dag. Halverwege de dag is er geen vervoer van De Iepenhoeve. Als u een halve dag komt dient u zelf het vervoer halverwege de dag te regelen.


11. Privacy/AVG

Voor de gegevens geldt onverkort hetgeen is bepaald in de AVG. We vatten de belangrijkste feiten rondom de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor u samen:
- Wij zijn volledig transparant over welke gegevens we van u gebruiken.
- Wij delen uw gegevens nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden.
- U heeft het recht om in te zien hoe we uw data gebruiken.
- U heeft het recht op vergetelheid (het volledig wissen van uw persoonlijke data) voor zover wettelijk mogelijk
- Uw persoonlijke gegevens zijn bij zorgboerderij De Iepenhoeve goed beschermd.

Er moet toestemming gevraagd worden aan de deelnemer als :
- Er foto's of audiovisuele opnamen worden gemaakt.
- De Iepenhoeve bij een gesprek of evaluatie een begeleider in opleiding , stagiaire of vrijwilliger aanwezig wil laten zijn.


12. Bewaren van gegevens

- Als De Iepenhoeve inhoudelijke gegevens over de bewoner/deelnemer vastlegt blijven deze gegevens te allen tijde beschikbaar voor zowel De Iepenhoeve als de deelnemer.
- Bij beëindiging van de overeenkomst bewaart De iepenhoeve de gegevens en krijgt de deelnemer een kopie als hij dat wil. Voor de gegevens gelden een bewaartermijn van 15 jaar en de rechten van deelnemers ten aanzien van correctie en vernietiging. Voor andere gegevens geldt de norm genoemd in de wet AVG.


13. Gegevensverstrekking en verlening van inzage door De Iepenhoeve aan derden

1. De Iepenhoeve verstrekt zonder de schriftelijk toestemming geen (inzage in) gegevens over de bewoner/deelnemer aan derden behalve ter voldoening aan een wettelijke verplichting.
2. Onder derden wordt niet verstaan; Degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst voor zover de verstrekking van de gegevens noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden. Ook niet de vertegenwoordiger van de bewoner/deelnemer voor zover de verstrekking van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn taken.
3. De Iepenhoeve instrueert individuele begeleiders over hun geheimhoudingsplicht en stelt de deelnemer hiervan op de hoogte.


14. Kwaliteit

De Iepenhoeve levert begeleiding (wonen) volgens de normen van de IGJ. De Iepenhoeve levert begeleiding dagbesteding met inachtneming van de normen voor zorgboerderijen.
Er is altijd tenminste 1 bevoegd/ vakkundig persoon op De Iepenhoeve aanwezig.
De Iepenhoeve zorgt voor continuïteit van de begeleiding.
De Iepenhoeve heeft een onafhankelijk vakbekwaam toezichthouder die toezicht houdt op zorg en kwaliteit.


15.Veiligheid

De Iepenhoeve maakt gebruik van deugdelijk materiaal.
De huisregels worden bij de intake schriftelijk meegegeven en uitgelegd.
De huisregels worden tenminste 1x per 3 maanden doorgenomen met de deelnemers.
De afspraken rondom ontruiming bij calamiteiten worden 1x per 3 maanden doorgenomen met de deelnemers.


16. Afstemming

De Iepenhoeve zorgt ervoor dat eventuele andere zorgverleners geïnformeerd worden over de ondersteuning van de bewoner/ deelnemer op De Iepenhoeve.
De afstemming en informatie uitwisseling dient met toestemming van de bewoner/deelnemer plaats te vinden.


17. Incidenten

Zo spoedig mogelijk na een incident informeert De Iepenhoeve de betreffende bewoner/deelnemer over de aard en de oorzaak van een incident en/of welke maatregelen er zijn genomen om soortgelijke incidenten te voorkomen.
De Iepenhoeve verleent adequate zorg teneinde de gevolgen van het incident voor de bewoner/deelnemer te beperken.
Incidenten worden gemeld aan de IGJ/ Heemz.org ( zie klachtenregeling)


18. Medicatiebeleid

Medicijnen worden aan de begeleiders afgegeven. De bewoner/deelnemer neemt de medicatie zelfstandig in.
De begeleiding is in het bezit van een recente (kopie) van de bijsluiter van de medicatie en op de hoogte van de dosering.


19. Zorg voor persoonlijke eigendommen

De Iepenhoeve zorgt ervoor dat degenen die onder haar verantwoordelijkheid betrokken zijn bij de begeleiding van de bewoner/deelnemer , zorgvuldig omgaan met diens eigendommen. Het is de bewoner/deelnemer sterk afgeraden waardevolle spullen mee te nemen naar de zorgcamping. De medewerkers en de zorgcamping zijn niet verantwoordelijk te houden bij schade of vermissing.


20. Verplichtingen deelnemer

De bewoner/deelnemer legitimeert zich voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst met een wettelijk erkend, geldig legitimatiebewijs.
1. De bewoner/deelnemer is WA verzekerd.
2. De bewoner/deelnemer geeft bij intake de naam en bereikbaarheidsgegevens op van een contactpersoon en/of wettelijk vertegenwoordiger.
3. De bewoner/deelnemer onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor zijn eigen gezondheid en welzijn alsmede dat van de begeleiders, vrijwilligers en mededeelnemers.
4. Zodra de bewoner/deelnemer zorg ontvangt van een andere zorgaanbieder informeert hij De Iepenhoeve hierover.
5. De bewoner/deelnemer maakt melding van geconstateerde schade.


21. Betaling

De bewoner/deelnemer is De Iepenhoeve de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen begeleiding voor zover deze niet op grond van de WLZ, Wmo of de Zvw rechtstreeks door het zorgkantoor, de gemeente respectievelijk de zorgverzekeraar worden betaald. Voor de vooraf overeengekomen kosten van deelname stuurt De Iepenhoeve een gespecificeerde factuur aan de bewoner/deelnemer. De Iepenhoeve stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de bewoner/deelnemer de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald is de Iepenhoeve gerechtigd rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De rente is gelijk aan de wettelijke rente.


22. Beeindiging van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt:
- Door overlijden van de bewoner/deelnemer.
- Bij wederzijds goedvinden.
- Na schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de bewoner/deelnemer of de Iepenhoeve met in achtneming van de opzegtermijn.
- Van rechtswege als de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan.
- In geval van ontbinding door de rechter.


23. Opzegging algemeen

De deelnemer kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen,met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
De Iepenhoeve kan de overeenkomst opzeggen als de gevraagde begeleiding toch niet aansluit bij de begeleiding die De Iepenhoeve kan bieden waardoor de bewoner/deelnemer benadeeld wordt. Daaronder valt ook herhaald ernstig wangedrag van de bewoner, waardoor De Iepenhoeve hem/haar dan wel de andere bewoners/deelnemers niet die zorg kan bieden, die men mag verwachten.
De Iepenhoeve spant zich in om een passend alternatief voor de bewoner/deelnemer te vinden.


24. Klachtenregeling.

De Iepenhoeve werkt voor het wonen volgens de richtlijnen van de IGJ. Met klachten kunt u bij onze interne klachtenfunctionaris terecht. Incidenten worden gemeld bij de IGJ. Mocht de klacht door de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid afgehandeld kunnen worden, dan kan men aldaar ook een klacht indienen.
De Iepenhoeve is voor de dagbesteding aangesloten bij de klachtenregeling van Heemz.org. Zie daarvoor de klachtenregeling Heemz.org.


Adres

Zuiderweg 8
1761 LM Anna Paulowna

Telefoon: 06 187 527 24
E-mail: info@iepenhoeve.nl
Volg ons op Facebook