Dagbesteding & re-integratie
De Iepenhoeve

Algemene voorwaarden 2024

 1. Toepasselijkheid
 2. Bekendmaking Algemene voorwaarden
 3. Afwijken van de algemene voorwaarden
 4. Duidelijke informatie
 5. Intakegesprek
 6. Het tot stand komen van de overeenkomst
 7. Het tot stand komen van het ondersteuningsplan
 8. Doel en inhoud van het ondersteuningsplan
 9. Naleving van het ondersteuningsplan
 10. Vervoer
 11. Privacy
 12. Bewaren van gegevens
 13. Gegevensverstrekking en verlening van inzage door De Iepenhoeve aan derden
 14. Kwaliteit
 15. Veiligheid
 16. Afstemming
 17. Incidenten
 18. Medicatiebeleid
 19. Zorg voor persoonlijke eigendommen
 20. Verplichtingen Deelnemer
 21. Betaling
 22. Beëindiging overeenkomst
 23. Opzegging algemeen
 24. Klachtenregeling

Definities

Deelnemer: De natuurlijke persoon die zorg/begeleding afneemt bij een zorgaanbieder, in dit geval de Iepenhoeve. Dit kan zijn in de vorm van wonen, dagbesteding of een combinatie van beide.
Vertegenwoordiger: De wettelijk vertegenwoordiger van de deelnemer of, indien er geen wettelijk vertegenwoordiger is, de natuurlijke persoon die door de deelnemer gemachtigd is om in zijn plaats op te treden.
Zorgaanbieder: De (rechts)persoon die de zorg verleent.


1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene oorwaarden zijn van toepassing op de tussen de deelnemer bewoner of deelnemer dagbesteding) en De Iepenhoeve gesloten overeenkomst, hierna te noemen overeenkomst) met betrekking tot wonen/dagbesteding of een combinatie daarvan op De Iepenhoeve.
2. Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van wettelijke regelingen.


2. Bekendmaking algemene voorwaarden.

1. De algemene voorwaarden worden gepubliceerd op de website.
2. Op verzoek van de deelnemer licht De Iepenhoeve de algemene voorwaarden mondeling toe.


3. Afwijken van de algemene voorwaarden

1. De Iepenhoeve kan niet afwijken van de algemene voorwaarden, tenzij dat uitdrukkelijk is overeengekomen met de deelnemer en de afwijking niet in diens nadeel is.
2. Afwijkingen, ook in het nadeel van de deelnemer, dienen schriftelijk te zijn overeengekomen.


4. Duidelijke informatie

1. Als De Iepenhoeve de deelnemer informatie verschaft, doet De Iepenhoeve dit op een voor de deelnemer geschikt niveau en zorgt De Iepenhoeve dat de deelnemer de informatie heeft begrepen.
2. Wanneer De Iepenhoeve de informatie elektronisch verschaft, vergewist De Iepenhoeve zich ervan dat de deelnemer deze informatie kan ontvangen.
3. Als het belang van de deelnemer dit vereist, verstrekt De Iepenhoeve de betreffende informatie aan de vertegenwoordiger van de deelnemer.
4. De Iepenhoeve zorgt dat de deelnemer of zijn vertegenwoordiger gedurende de looptijd van de overeenkomst voldoende geïnformeerd blijft over voor hem relevante aangelegenheden aangaande de uitvoering van de overeenkomst.


5. Intake

1. Voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst biedt De Iepenhoeve de bewoner/deelnemer informatie aan over tenminste de volgende punten:
a. De vorm van wonen die de Iepenhoeve kan bieden.
b. De vorm van dagbesteding die De Iepenhoeve kan bieden.
c. De financiering van het wonen.
d. De financiering van de dagbesteding
e. Het vervoer
f. De procedure rond het opstellen van een zorgplan.
h. De huisregels voor het wonen en/of de dasgbesteding
i. De algemene voorwaarden.
2. Voor bewoners geldt dat zij, in overleg met De iepenhoeve, op maximaal 02 dagen per week elders dagbesteding kunnen afnemen.
3. Tijdens het intakegesprek gaat De Iepenhoeve na of de deelnemer en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger de schriftelijke informatie heeft begrepen.


6. Tot stand komen van de overeenkomst

1. De Iepenhoeve doet op basis van de intake een aanbod aan de deelnemer waarin de te leveren zorg/begeleiding bij wonen en bij dagbesteding de te leveren diensten zijn beschreven.
2. De overeenkomst komt tot stand wanneer de deelnemer en/of de wettelijk vertegenwoordiger het aanbod van De Iepenhoeve, inclusief de huisregels en Algemene Voorwaaerden aanvaardt.
3. De overeenkomst bevat in ieder geval:
a. Een verwijzing naar de (geïndiceerde) afgesproken begeleiding,
b. De kosten,
c. Een regeling betreffende toestemming voor gebruik van gegevens van de deelnemer voor verplichte meting van kwaliteitsindicatoren en controles zoals verlangd wordt bij contractering van zorgverzekeraars in overeenstemming met de geldende regels.
d. Een verklaring of foto`s en/of videobeelden gebruikt mogen worden in publicaties en of op social media dan wel openbaring op andere wijze.


7. Tot stand komen van het ondersteuningsplan

1. De Iepenhoeve stelt in samenspraak met de deelnemer en/of vertegenwoordiger een ondersteuningsplan op.
2.Uiterlijk 6 weken na aanvang van de begeleiding bij dagbesteding legt De Iepenhoeve het opgestelde ondersteuningsplan ter instemming voor aan de deelnemer en/of zijn vertegenwoordiger.
3. Het ondersteuningsplan wordt van kracht na instemming van de deelnemer en/of zijn vertegenwoordiger.
4. De Iepenhoeve en de deelnemer ondertekenen het ondersteuningsplan.
5. Het ondertekende ondersteuningsplan blijft gedurende de looptijd van de overeenkomst ter beschikking van de deelnemer en zijn vertegenwoordiger.


8. Doel en inhoud van het ondersteuningsplan

1. Het ondersteuningsplan heeft tot doel de deelnemer zinvol te ondersteunen in de dagelijkse activiteiten waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de mogelijkheden van de deelnemer.
2. Het ondersteuningsplan beschrijft met welk doel de deelnemer werkt, wat de mogelijkheden en wensen van deelnemer zijn.
3. In het ondersteuningsplan wordt vastgelegd:
a. De doelen waaraan gewerkt gaat worden
b. Wie bij De Iepenhoeve het aanspreekpunt is voor de deelnemer
c. Welke familieleden van de deelnemer of anderen bij de begeleiding worden betrokken of over de dienstverlening worden geïnformeerd en hoe dat plaatsvindt.
d. De momenten van evaluatie van het ondersteuningsplan.


9. Naleving van het ondersteuningsplan

1. Naleving van het ondersteuningsplan
1. De Iepenhoeve voert de begeleiding uit volgens de afspraken in het ondersteuningsplan.
2. Wanner De Iepenhoeve de afgesproken begeleiding niet kan verlenen wordt de deelnemer daarvan meteen in kennis gesteld. Als de deelnemer de afgesproken begeleiding niet kan ontvangen stelt de deelnemer De Iepenhoeve hiervan meteen in kennis.
3. Het ondersteuningsplan wordt na 12 maanden in samenspraak met de deelnemer en zijn vertegenwoordiger geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De deelnemer kan verzoeken om tussentijdse evaluatie. De evaluatie en bijstellingen worden schriftelijk vastgelegd.
4. Als de bewoner/deelnemer geen begeleiding kan of wil ontvangen voor een bepaalde periode meldt de deelnemer dit uiterlijk 48 uur van te voren aan De Iepenhoeve. Doet hij dit niet brengt De Iepenhoeve kosten in rekening aan de deelnemer. Deze kosten staan gelijk aan het tarief vastgelegd in de overeenkomst.
5. Vakanties dienen tijdig doorgegeven te worden. In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht. Bij ziekte wordt overleg of en zo ja, hoe kosten in rekening worden gebracht.
6. Voor de bewoners geldt een all-in maandtarief zorg en begeleiding. Voor hen geldt dat bij ziekte en/of vakantie en/of niet-deelname het maandtarief verschuldigd blijft.


10. Vervoer

Indien u binnen uw indicatie beschikt over een vervoersindicatie, kunt u dit of zelf regelen met een vervoerder, of dit via De Iepenhoeve laten lopen. Wij komen de deelnemer dan ophalen en brengen de deelnemer weer thuis. Het vervoer van de Iepenhoeve kan geregeld worden in de ochtend en aan het eind van de dag. Halverwege de dag is er geen vervoer van de Iepenhoeve. Als u een halve dag komt dient u zelf het vervoer halverwege de dag te regelen.


11. Privacy/AVG

1. Voor de gegevens geldt onverkort hetgeen is bepaald in de AVG.
2. We vatten de belangrijkste feiten rondom de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor u samen:
a. Wij zijn volledig transparant over welke gegevens we van u gebruiken.
b. Wij delen uw gegevens nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden.
c. U heeft het recht om in te zien hoe we uw data gebruiken.
d. U heeft het recht op vergetelheid (het volledig wissen van uw persoonlijke data) na einde van de overeenkomst voor zover wettelijk mogelijk.
e. Uw persoonlijke gegevens zijn bij De Iepenhoeve goed beschermd.
f. Er moet toestemming gevraagd worden aan de deelnemer De Iepenhoeve bij een gesprek of evaluatie een begeleider in opleiding, stagiaire of vrijwilliger aanwezig wil laten zijn.


12. Bewaren van gegevens

1. Wanneer De Iepenhoeve inhoudelijke gegevens over de bewoner/deelnemer vastlegt blijven deze gegevens te allen tijde beschikbaar voor zowel De Iepenhoeve als de deelnemer.
2. Bij beëindiging van de overeenkomst bewaart De iepenhoeve de gegevens en krijgt de deelnemer een kopie als hij dat wil.
3. Voor de gegevens geldt een bewaartermijn van 05 jaar en de rechten van deelnemers ten aanzien van correctie en vernietiging. Voor andere gegevens geldt de norm genoemd in de AVG.


13. Gegevensverstrekking en verlening van inzage door De Iepenhoeve aan derden

1. De Iepenhoeve verstrekt zonder schriftelijke toestemming geen (inzage in) gegevens over de deelnemer aan derden behalve ter voldoening aan een wettelijke verplichting.
2. Onder derden wordt niet verstaan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst voor zover de verstrekking van de gegevens noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden. Ook niet de vertegenwoordiger van de deelnemer voor zover de verstrekking van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn taken.
3. De Iepenhoeve instrueert individuele begeleiders over hun geheimhoudingsplicht.


14. Kwaliteit

1. De Iepenhoeve levert begeleiding (wonen) volgens de normen van de IGJ.
2. De Iepenhoeve levert begeleiding dagbesteding met inachtneming van de normen voor zorginstellingen.
3. Er is altijd tenminste 1 bevoegde/gediplomeerde persoon op De Iepenhoeve aanwezig.
4. De Iepenhoeve zorgt voor continuïteit van de begeleiding.


15. Veiligheid

1. De Iepenhoeve maakt gebruik van deugdelijk materiaal.
2. De huisregels worden bij de intake schriftelijk meegegeven en uitgelegd.
3. De afspraken rondom ontruiming bij calamiteiten worden 1x per 06 maanden doorgenomen met de deelnemers.


16. Afstemming

De Iepenhoeve zorgt ervoor dat eventuele andere zorgverleners geïnformeerd worden over de ondersteuning van de bewoner/ deelnemer op De Iepenhoeve. De afstemming en informatieuitwisseling dient met toestemming van de bewoner/deelnemer plaats te vinden.


17. Incidenten

1. Zo spoedig mogelijk na een incident maakt de betreffende begeleider een MIC. Deze wordt besproken met de leidinggevende en binnen het eerstvolgende teamoverleg
2. Zeer ernstige incidenten worden gemeld aan de IGZ en, indien van toepassing, aan Pluzorg (cliënten geplaatst via Pluzorg).
3. De Iepenhoeve verleent adequate zorg teneinde de gevolgen van het incident voor de deelnemer te beperken en/of verstrekt informatie over welke maatregel(en) genomen zijn om soortgelijke incidenten te vookomen.


18. Medicatiebeleid

1. Medicijnen worden aan de begeleiders afgegeven. De bewoner/deelnemer neemt de medicatie zelfstandig in.
2. De begeleiding is in het bezit van een recente (kopie) van de bijsluiter van de medicatie en op de hoogte van de dosering.
3. Insuline wordt gegeven door daartoe bevoegde begeleiding.


19. Zorg voor persoonlijke eigendommen

1. De Iepenhoeve zorgt ervoor dat degenen die onder haar verantwoordelijkheid betrokken zijn bij de begeleiding van de deelnemer zorgvuldig omgaan met diens eigendommen.
2. Het wordt de deelnemer sterk afgeraden waardevolle spullen mee te nemen naar De Iepenhoeve. De medewerkers en De Iepenhoeve zijn niet verantwoordelijk te houden bij schade of vermissing.


20. Verplichtingen deelnemer

1. De deelnemer legitimeert zich voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst met een wettelijk erkend, geldig legitimatiebewijs.
2. De deelnemer is verplicht een WA verzekering te hebben.
3. De deelnemer geeft bij intake de naam en bereikbaarheidsgegevens op van een contactpersoon en/of wettelijk vertegenwoordiger.
4. De deelnemer onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor zijn eigen gezondheid en welzijn alsmede dat van de begeleiders, vrijwilligers en mededeelnemers.
5. Zodra de bewoner/deelnemer zorg ontvangt van een andere zorgaanbieder informeert hij De Iepenhoeve hierover.
6. De bewoner/deelnemer maakt melding van geconstateerde schade.
7. De bewoners en deelnemers aan de dagbesteding dienen de voor hem toepasselijke huisregels te ondertekenen en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden.

21. Betaling

1. De deelnemer is De Iepenhoeve de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen begeleiding voor zover deze niet op grond van de WLZ, Wmo, Jeugdwet of de Zvw rechtstreeks door het zorgkantoor, de gemeente respectievelijk de zorgverzekeraar worden betaald.
2. Voor de vooraf overeengekomen kosten van deelname stuurt De Iepenhoeve een factuur aan de deelnemer van de dagbesteding dan wel de organisatie, die de plaatsing verzorgd heeft.
3. Voor bewoners geldt het afgesproken maandbedrag.
4. De iepenhoeve stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de deelnemer/organisatie de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen.
5. Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald is De Iepenhoeve gerechtigd rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De rente is gelijk aan de wettelijke rente.


22. Beeindiging van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt:
a. Door overlijden van de deelnemer.
b. Met wederzijds goedvinden.
c. Na schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de deelnemer of De Iepenhoeve met in achtneming van de opzegtermijn.
d. Van rechtswege als de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan.
e. In geval van ontbinding door de rechter.


23. Opzegging algemeen

1. De deelnemer kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen per 1e van de volgende maand, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
2. De Iepenhoeve kan de overeenkomst opzeggen als de gevraagde begeleiding toch niet aansluit bij de begeleiding die De Iepenhoeve kan bieden waardoor de deelnemer benadeeld wordt. Daaronder valt ook herhaald ernstig wangedrag van de deelnemer, waardoor De Iepenhoeve hem/haar dan wel de andere bewoners/deelnemers niet die zorg/begeleiding kan bieden, die men mag verwachten.
3. De Iepenhoeve spant zich in om een passend alternatief voor de deelnemer te vinden.


24. Klachtenregeling.

1. De Iepenhoeve werkt voor het wonen volgens de richtlijnen van de IGZ. Met klachten kunt u bij onze interne klachtenfunctionaris terecht.
2. Mocht de klacht door de interne klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid afgehandeld kunnen worden, dan kan men een klacht indienen bij de externe klachtenfuncionaris van De Iepenhoeve.
3. Mocht de klacht dan nog steeds niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan men een klacht indienen bij de IGZ.
4. De Iepenhoeve is voor de een aantal cliënten van de dagbesteding aangesloten bij de klachtenregeling van Pluzorg (zie daarvoor hun klachtenregeling).


Adres

Zuiderweg 8
1761 LM Anna Paulowna

Telefoon: 06 187 527 24
E-mail: info@iepenhoeve.nl
Volg ons op Facebook